Broedgebieden / Bescherming /
Bescherming

Zoals elders op deze website wordt toegelicht, zijn er goede kansen op de komst van meer kraanvogels in Nederland, zowel broedvogels als grotere groepen die een rustige bed & breakfast plek zoeken langs de trekroute.

Met goede informatie, zonering en toezicht kan worden voorkomen dat kraanvogels in (potentiŽle) broedgebieden, of op balts- en foerageerplaatsen op de akkers die grenzen aan de natuurgebieden worden verstoord of verjaagd. De praktijk leert echter dat de bescherming regelmatig tekortschiet.

Verantwoordelijkheid nemen
Overheden en beschermende organisaties hebben hier een taak en verantwoordelijkheid in. Gemeenten en provincies dienen heldere keuzes te maken met betrekking tot de inrichting van gebieden en oog te hebben voor het effect van bepaalde veranderingen in een gebied op Ė in dit geval Ė de natuur in hetzelfde of aangrenzende gebied.

Beleidsmakers hoeven geen natuurliefhebbers te zijn om de bescherming te borgen; als ze de wetgeving respecteren, zijn we al een heel eind op weg. Een rondje langs de verschillende gebieden leert echter dat dit tot op heden onvoldoende gebeurt; er zijn teveel knelpunten.

Het kŠn!
Met goed doordachte, soms heel eenvoudige, maatregelen kan de bescherming aanzienlijk verbeteren. Let wel, het gaat hierbij niet alleen om de bescherming in de natuurgebieden zelf, maar ook om de landbouwgronden (veelal akkers met oogstresten) eromheen, voor zover deze worden gebruikt om te foerageren, niet alleen door kraanvogels, maar ook door bijvoorbeeld beschermde ganzen en zwanen van Natura 2000. Door daar aandacht voor te hebben en passende maatregelen te treffen, kan een provincie, maar ook een gemeente het verschil maken!  

delen

Nu de Nederlandse broedpopulatie groeit, wordt ook de betekenis van de pleisterplaats FochteloŽrveen groter. Voor beschermers is het belangrijk om te weten welke maatregelen je kunt treffen om deze ontwikkeling te bevorderen. In dit menu leest u aan welke voorwaarden een broedgebied moet voldoen, om kans te maken om uitgekozen te worden door de zeer selectieve en behoedzame kraanvogel. 

Vervolgens vindt u informatie over de ontwikkelingen in huidige broedgebieden en criteria voor potentiŽle broedgebieden. 

contact
tags
Bureau De Kraanvogel
FochteloŽrveen 10
8428 RR Fochteloo
0516-588589
Het Waait
Twelloseweg 10a
7439 AS Steenenkamer
0570-618989

Het Fochteloërveen / Gebouwd door Boheemen.nl